Tiêu chuẩn
Số tài liệu Tên tài liệu Ngày ban hành
TCXDVN 296:2004 Dàn giáo – các yêu cầu về an toàn scaffolding – safety requirements 13/06/2021
TCVN 10837:2015 Cần trục – dây cáp – bảo dưỡng, bảo trì, kiểm tra và loại bỏ 13/06/2021
TCVN 9358:2012 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – yêu cầu chung 13/06/2021
TCVN 8855-2 : 2011 Cần trục và thiết bị nâng – chọn cáp – phần 2: cần trục tự hành – hệ số an toàn 13/06/2021
TCVN 8854-5 : 2011 Cần trục – sơ đồ và đặc tính điều khiển – phần 5: cần trục và cổng trục 13/06/2021
TCVN 8854-4:2011 Cần trục – sơ đồ và đặc tính điều khiển – phần 4: cần trục và tay cần 13/06/2021
TCVN 8854-1 : 2011 Cần trục – sơ đồ và đặc tính điều khiển – phần 1: nguyên tắc chung 13/06/2021
TCVN 7802 - 1 : 2007 Hệ thống chống rơi ngã cá nhân – phần 1: dây đỡ cả người 13/06/2021
TCVN 7167-1 : 2002 Cần trục – ký hiệu bằng hình vẽ – phần 1: quy định chung 13/06/2021
TCVN 6713:2013 Chai chứa khí – an toàn trong thao tác 13/06/2021
TCVN 5183 – 90 Máy cắt kim loại – yêu cầu riêng về an toàn 13/06/2021
TCVN 5179 – 1990 Máy nâng hạ – yêu cầu thử nghiệm thiết bị thủy lực về an toàn 13/06/2021
TCVN 4244:2005 Thiết bị nâng – thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật 13/06/2021
TCVN 8366:2010 Bình chịu áp lực – yêu cầu về thiết kế và chế tạo 01/01/2010
TCVN 8092:2009 Ký hiệu đồ họa – màu sắc an toàn và biển báo an toàn – biển báo an toàn sử dụng ở nơi làm việc và nơi công cộng 01/01/2009
TCVN 7915-3 : 2009 Thiết bị an toàn chống quá áp – phần 3 : tổ hợp van an toàn và đĩa nổ 01/01/2009
TCVN 7915-2:2009 Thiết bị an toàn chống quá áp – phần 2: đĩa nổ 01/01/2009
TCVN 7915-1: 2009 Thiết bị an toàn chống quá áp – phần 1: van an toàn 01/01/2009
TCVN 6551 : 2007 Chai chứa khí – đầu ra của van chai chứa khí và hỗn hợp khí – lựa chọn và xác định kích thước 01/01/2007
TCVN 6296 : 2007 Chai chứa khí – dấu hiệu phòng ngừa 01/01/2007

Zalo