Tuân thủ chống độc quyền

Nguyên tắc chống độc quyền

AIGA VN là tổ chức phi lợi nhuận có các thành viên là đối thủ cạnh tranh. Thành viên không được phép sử dụng diễn đàn do AIGA VN cung cấp để điều phối các hoạt động thương mại của mình. Bất kỳ hoạt động nào có thể tạo ra sự biến động môi trường cạnh tranh đều phải được loại bỏ một cách nghiêm túc.

AIGA VN đề ra chính sách nghiêm ngặt là để tuân theo quy tắc một cách thận trọng liên quan đến các vấn đề chống độc quyền. Do đó, mọi chủ đề thương mại nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ của AIGA VN không được phép thực hiện hoặc thậm chí xem xét tại bất kỳ cuộc họp và buổi họp mặt nào của AIGA VN..

AIGA VN có nguyên tắc chống độc quyền là nghiêm cấm bất kỳ cuộc thảo luận hoặc trao đổi thông tin nào giữa các Thành viên có thể cấu thành hoặc ngụ ý một thỏa thuận hoặc thông lệ phối hợp liên quan đến:

  • Giá hoặc các yếu tố giá, bao gồm chiết khấu, giảm giá;
  • Chi phí và nhu cầu;
  • Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận;
  • Sản lượng và doanh số bán hàng;
  • Thị phần và lãnh thổ bán hàng;
  • Đầu tư và kế hoạch tiếp thị;
  • Đấu thầu hoặc từ chối đấu thầu;
  • Điều kiện tín dụng hoặc bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện bán hàng nào khác;