Tài liệu đào tạo

Tài liệu đào tạo được soạn thảo chứa đựng thông tin bao gồm kiến ​​thức cơ bản về áp dụng quy trình an toàn, thông tin kỹ thuật, yêu cầu pháp luật, các sự kiện được thu thập từ các nguồn được AIGA VN cho là đáng tin cậy và / hoặc dựa trên thông tin kỹ thuật, an toàn và kinh nghiệm hiện có từ các thành viên của AIGA VN tại ngày phát hành.

AIGA VN không đảm bảo cũng như không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về tính chính xác, đầy đủ hoặc đúng đắn của thông tin có trong các tài liệu đào tạo này. Mặc dù AIGA VN khuyến nghị bạn nên tham khảo hoặc áp dụng nó vào công việc của bạn, nhưng việc bạn tham khảo hoặc áp dụng nó là hoàn toàn tự nguyện và không ràng buộc.

AIGA VN không kiểm soát bất cứ điều gì liên quan đến việc thực hiện hay không thực hiện, diễn giải sai, sử dụng hợp lý hoặc không hợp lý bất kỳ thông tin hoặc đề xuất nào có trong tài liệu đào tạo của AIGA VN bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào (bao gồm cả các thành viên AIGA VN). Tuy nhiên, AIGA VN khuyến cáo bạn không được sửa đổi, thay đổi nội dung và sử dụng tài liệu đào tạo của AIGA VN không đúng mục đích và AIGA VN từ chối mọi trách nhiệm liên quan.

Zalo