AIGA VN - Lĩnh vực hoạt động

  • Thúc đẩy nhận thức tốt hơn về an toàn, sức khỏe, môi trường và an ninh trong sản xuất, phân phối và sử dụng khí công nghiệp và khí y tế tại Việt Nam.

AIGA VN - Thúc đẩy những mục tiêu chính

  • Thúc đẩy và đạt được những cải tiến liên tục về an toàn, sức khỏe, môi trường và an ninh trong lĩnh vực khí công nghiệp và khí y tế tại Việt nam
  • Xây dựng văn hóa an toàn và cung cấp hướng dẫn, đào tạo và hỗ trợ để giảm thiểu rủi ro và sự cố / tai nạn ở Việt Nam
  • Tư vấn thiết lập các quy định / tiêu chuẩn của Việt Nam phù hợp với các tiêu chuẩn hài hòa quốc tế trong ngành khí công nghiệp và khí y tế

AIGA VN - Hoàn thành sứ mệnh thông qua

  • Phối hợp với các Đối tác, cơ quan chức năng để tư vấn xây dựng các quy định / tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế trong ngành công nghiệp khí công nghiệp và khí y tế.
  • Chia sẻ kinh nghiệm từ các sự cố trong khu vực để học hỏi và giảm thiểu rủi ro, sự cố trong nước
  • Nâng cao nhận thức, an toàn, sức khỏe, môi trường và an ninh trong việc sử dụng khí công nghiệp và khí y tế thông qua tuyên truyền bằng hình thức hội thảo trực tuyến, hội thảo trên web và các phương tiện truyền thông