Đối tác

AIGA VN hợp tác với các đối tác như dưới đây cho sự hoạt động tại Việt Nam thông qua việc ký kết các bản Ghi Nhớ (“MOU”) giữa AIGA VN và đối tác.

Đối tác hiện nay