Cơ cấu Tổ chức

AIGA được cấp phép hoạt động tại Việt Nam với tên viết tắt là AIGA VN., với vai trò như là tổ chức chính và có trách nhiệm hướng dẫn, tư vấn và cung cấp chuyên gia (nếu cần) cho mọi hoạt động của AIGA VN.

AIGA VN – Ban Điều Hành (“SC”) là Ủy Ban cao nhất của AIGA VN. Ban Điều Hành có những người đứng đầu của các công ty thành viên là đại diện. Trong đó, gồm có Trưởng Đại Diện, Phó Đại diện, Kế toán và các thành viên.

Dưới Ban Điều Hành là Ủy Ban Kỹ Thuật (“TC”), bao gồm những người phụ trách về kỹ thuật, an toàn từ các công ty thành viên là thành viên.

Tổng Thư ký giao dịch, phối hợp với AIGA tại Singapore, các Đối tác và SC, TC để điều hành, thực hiện các công việc hàng ngày và tổ chức, hỗ trợ tất cả các hoạt động kỹ thuật và an toàn của AIGA VN.

Các đối tác là các cơ quan chính phủ quản lý các hoạt động liên quan đến lĩnh vực khí công nghiệp