Thành viên Ủy Ban Kỹ Thuật

Ủy Ban Kỹ Thuật sau đây được gọi tắt là TC​

  • TC​ bao gồm tiểu ban An Toàn, và thành viên là những người phụ trách kỹ thuật, an toàn từ các công ty thành viên (Ít nhất 2 người / công ty thành viên) ​
  • TC​ hợp tác cùng Tổng Thư Ký và các Đối Tác để thực hiện các hoạt động của AIGA VN dưới sự điều hành của SC
  • TC​ có các vị trí đứng đầu với nhiệm kỳ là 2 (hai) năm. Sau đó sẽ được bầu lại bởi các thành viên TC và phê duyệt bởi SC
Nhiệm kỳ 01-07-2021 ~ 30-06-2023

TRƯỞNG ỦY BAN KỸ THUẬT

Ông VŨ MINH HOÀNG (Việt Nam)

Phó phòng QSHE

Công ty cổ phần Nippon Sanso Việt Nam
Làm việc tại chi nhánh Hưng Yên – Việt Nam​

THÀNH VIÊN

Ông NGUYỄN THANH THÁI (Việt Nam)

Chuyên Viên ISO – HSE

Công ty cổ phần Nippon Sanso Việt Nam
Làm việc tại Biên Hoà – Đồng Nai – Việt Nam​

TRƯỞNG TIỂU BAN AN TOÀN

Ông NGUYỄN THANH HẢO (Việt Nam)

Kỹ sư hoá cấp cao

Công ty TNHH Sing Industrial Gas Việt Nam
Làm việc tại Bình Dương – Việt Nam

THÀNH VIÊN

Ông TRẦN VĂN TÌNH (Việt Nam)

Kỹ sư cấp cao

Công ty TNHH Sing Industrial Gas Việt Nam
Làm việc tại Bình Dương – Việt Nam

PHÓ ỦY BAN KỸ THUẬT

Ông LÊ PHÚC THIỆN (Việt Nam)

Trưởng phòng sản xuất

Công ty TNHH Air Water Việt Nam
Làm việc tại văn phòng Hồ Chí Minh – Việt Nam

THÀNH VIÊN

Ông TRẦN ĐÌNH LONG (Việt Nam)

Chuyên viên sản xuất và kỹ thuật

Công ty TNHH Air Water Việt Nam
Làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu – Việt Nam

PHÓ TIỂU BAN AN TOÀN

Ông BÙI VĂN XUÂN (Việt Nam)

Trưởng phòng SHEQ

Công ty TNHH khí CN Messer Hải Phòng 
Làm việc tại Hải Phòng – Việt Nam

THÀNH VIÊN

Ông NGUYỄN VĂN MẠNH (Việt Nam)

Giám Đốc sản xuất

Công ty TNHH khí CN Messer Hải Phòng 
Làm việc tại Hải Phòng – Việt Nam

THÀNH VIÊN

Ông NGUYỄN ĐỨC TÀI (Việt Nam)

Trưởng phòng QSHE

Công ty TNHH Linde Gas Việt Nam 
Làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu – Việt Nam

THÀNH VIÊN

Ông NGUYỄN TIẾN MẠNH (Việt Nam)

Trưởng nhóm kỹ thuật điện

Công ty TNHH Linde Gas Việt Nam 
Làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu – Việt Nam

THÀNH VIÊN

Ông NGUYỄN VĂN THẢO (Việt Nam)

Kỹ sư thiết kế

Công ty TNHH Tomoe Việt Nam
Làm việc tại Bắc Ninh – Việt Nam

THÀNH VIÊN

Ông NGUYỄN THẾ HƯNG (Việt Nam)

Kỹ sư chất lượng

Công ty TNHH Tomoe Việt Nam
Làm việc tại Bắc Ninh – Việt Nam

THÀNH VIÊN

Ông NGUYỄN VĂN TUYỂN (Việt Nam)

Trưởng phòng QSHE

Công ty TNHH Air Liquide Việt Nam
Làm việc tại Bắc Ninh – Việt Nam

THÀNH VIÊN

Bà ĐÀO THỊ NGỌC CHI (Việt Nam)

Nhân viên QSHE

Công ty TNHH Air Liquide Việt Nam
Làm việc tại Hồ Chí Minh – Việt Nam