Thông tư
Số tài liệu Tên tài liệu Ngày ban hành
66/2014/TT-BCA Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy 16/12/2014
52/2020/TT-BCA Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm bơm nước chữa cháy 26/05/2020
48/2015/TT-BCA Quy định về trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành 06/10/2015
08/2018/TT-BCA Quy định chi tiết một số điều của nghị định số 83/2017/nđ-cp ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy 05/03/2018
66/2014/TT-BCA Quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 79/2014/nđ-cp ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy 16/12/2014
56/2014/TT-BCA Quy định về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành 12/11/2014
52/2014/TT-BCA Quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy 28/10/2014

Zalo