Thông tư
Số tài liệu Tên tài liệu Ngày ban hành
05/2022/TT-BYT Quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 8/1/2022 về Quản lý trang thiết bị y tế 01/08/2022
19/2021/TT-BYT Qui định mẫu văn bản, báo cáo thực hiện nghị định 98/2021/ND-CP ngày 08/10/2021 của chính phủ về Quản lý trang thiết bị y tế 16/11/2021
48/2011/TT-BCT Quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của bộ công thương 30/12/2011
05/2019/TT-BKHCN Quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 43/2017/nđ-cp ngày 14 tháng 4 năm 2017 của chính phủ về nhãn hàng hóa 29/06/2019
44/2012/TT-BCT Quy định danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa 28/12/2012
41/2015/TT-BCT Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của bộ công thương 24/11/2015
32/2017/TT-BCT Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất và nghị định số 113/2017/nđ-cp ngày 09 tháng 10 năm 2017 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất 28/12/2017
29/2016/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 41/2015/tt-bct ngày 24 tháng 11 năm 2015 của bộ trưởng bộ công thương quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của bộ công thương 13/12/2016
09/2018/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư số 09/2016/tt-bkhcn ngày 09/6/2016 của bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa 01/07/2018
09/2016/TT-BKHCN Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa 09/06/2016

Zalo