Thông tư
Số tài liệu Tên tài liệu Ngày ban hành
47/2011/TT-BTNMT Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 28/12/2011
43/2015/TT-BTNMT Về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường 29/09/2015
32/2013/TT-BTNMT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 25/10/2013
27/2016/TT-BYT Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung – giá trị cho phép tại nơi làm việc 30/06/2016
26/2016/TT-BYT Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc 30/06/2016
25/2019/TT-BTNMT Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 31/12/2019
24/2017/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường 01/09/2017
24/2016/TT-BYT Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc 30/06/2016
22/2016/TT-BYT Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng – mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc 30/06/2016
16/2009/TT-BTNMT Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 07/10/2009
05/2009/TT - BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt 17/06/2009
02/2019/TT-BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc 21/03/2019
36/2015/TT-BTNMT Về quản lý chất thải nguy hại 30/06/2015
13 /2007/TT-BXD Hướng dẫn một số điều của Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn 31/12/2007

Zalo