Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

Zalo