Các phiên bản Điều lệ nội bộ

Phiên bản số Tên tài liệu Ngày hiệu chỉnh Ký bởi
 Rev. 00 Điều lệ nội bộ của AIGA Việt Nam – AIGAVN-01-2020 04/02/2020 Ông. Anthony Yohann Grandpierre
Rev. 01 Điều lệ nội bộ AIGA VN – Điều chỉnh – AIGAVN-IC-001 16/06/2022 Ông Anthony Yohann Grandpierre