Xem xét và thảo luận về các quy trình kiểm định liên quan Khí công nghiệp

23/07/2020
Hội thảo cùng Cục ATLĐ

Nội dung

AIGA VN và cục ATLĐ hợp tác tổ chức hội thảo chia sẻ và xem xét những tiêu chuẩn và quy định hiện tại liên quan đến hoạt động kiểm định trong lĩnh vực khí công nghiệp, để điều chỉnh và cập nhật để phù hợp với thực tiễn và hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế.

Có 7 chủ đề được trình bày và thảo luận trong buổi hội thảo

CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN
1 Hệ thóng văn bản pháp luật liên quan kiểm định chai khí DWS
2 Kiểm định bồn 2 lớp AIGA VN
3 Kiểm định chai đầy nhập khẩu AIGA VN
4 Chia sẻ tai nạn sự cố liên quan kiểm định AIGA VN
5 Thủ tục kiểm định chai khí C2H2 AIGA VN
6 Thủ tục thành lập trung tâm kiểm định AIGA VN
7 Đăng ký thiết bị kiểm định AIGA VN

Hình ảnh

Buổi hội thảo được tổ chức tại khách sạn Adonis, só 53 Quang Trung – Hà Nội, với 23 thành viên tham dự đến từ AIGA VN và Cục ATLĐ

Hiệu quả

Hội thảo kết thúc thành công với sự thảo luận cởi mở của cả hai và đi đến sự thống nhất hành động gi nhận trong biên bản.

Công việc điều chỉnh các tiêu chuẩn, quy định có thể hỗ trợ các công ty khí công nghiệp và người sử dụng thực hiện dễ dàng hơn trong thực tiễn cũng như đáp ứng các yêu cầu của pháp luật

Zalo