AIGA VN - Lĩnh vực hoạt động

  • Hỗ trợ nâng cao nhận thức an toàn, sức khỏe, môi trường và an ninh trong sản xuất và sử dụng khí công nghiệp tại Việt Nam.

AIGA VN - Thúc đẩy những mục tiêu chính

  • Thúc đẩy và đạt được những cải tiến liên tục về an toàn, sức khỏe, môi trường và an ninh trong lĩnh vực khí công nghiệp tại Việt nam
  • Xây dựng văn hóa an toàn và cung cấp hướng dẫn, đào tạo và hỗ trợ để giảm thiểu rủi ro và sự cố / tai nạn ở Việt Nam
  • Tư vấn thiết lập các quy định / tiêu chuẩn của Việt Nam phù hợp với các tiêu chuẩn hài hòa quốc tế trong ngành khí công nghiệp

AIGA VN - Hoàn thành sứ mệnh thông qua

  • Phối hợp với các Đối tác để tư vấn xây dựng các quy định / tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế trong ngành công nghiệp khí.
  • Chia sẻ kinh nghiệm từ các sự cố trong khu vực để học hỏi và giảm thiểu rủi ro, sự cố trong nước
  • Nâng cao nhận thức, an toàn, sức khỏe, môi trường và an ninh trong việc sử dụng khí công nghiệp thông qua tuyên truyền, hội thảo