Thông tin
Số tài liệu Tên tài liệu Ngày ban hành
Tháng 3 - 4 / 2022 Bản tin 2 tháng / lần của AIGA 31/05/2022
Tháng 1 - 2 / 2022 Bản tin 2 tháng / lần của AIGA 15/03/2022
Năm mới 2022 Thông điệp từ ông Jonhn Panikar – Tân chủ tịch AIGA nhân dịp năm mới 2022 12/01/2022
Tháng 11 - 12 / 2021 Bản tin 2 tháng / lần của AIGA 17/01/2022
Tháng 9 - 10 / 2021 Bản tin 2 tháng/ lần của AIGA 21/11/2021
Tháng 7 - 8 / 2021 Bản tin 2 tháng / lần của AIGA 15/09/2021
Tháng 5 - 6 /2021 Bản tin 2 tháng / lần của AIGA 20/07/2021
Tháng 3 - 4 / 2021 Bản tin 2 tháng / lần của AIGA 21/05/2021
Tháng 1 - 2 / 2021 Bản tin 2 tháng / lần của AIGA 16/03/2021
Năm mới 2021 Thông điệp từ ông Francois Abrial – chủ tịch AIGA nhân dịp năm mới 2021 02/01/2021
Tháng 11 - 12 / 2020 Bản tin 2 tháng / lần của AIGA 19/01/2021
Tháng 9 - 10 / 2020 Bản tin 2 tháng / lần của AIGA 20/11/2020
Tháng 7 - 8 / 2020 Bản tin 2 tháng / lần của AIGA 16/09/2020

Zalo